Practice your Latin

How Catiline was defeated according to Sallust

This article has been reviewed in accordance with our editorial policy.

Roman his­to­ri­an and politi­cian, Gaius Sal­lustius Cris­pus, to many known as Sal­lust, wrote Bel­lum Catili­nae or the War of Cati­line around 42 B.C. as a chron­i­cle of the con­spir­a­cy to over­throw the gov­ern­ment by the aris­to­crat Lucius Sergius Catili­na in 63 B.C. Bel­lum Catili­nae was Sal­lust’s first pub­lished work and one of the ear­li­est his­tor­i­cal mono­graphs in Latin lit­er­a­ture. The work is one of the main sources for the so-called Cati­line conspiracy. 

In, what can only be described as, the mag­nif­i­cent Bel­lum Catili­nae Sal­lust relates in detail the sequence of events that con­spired to under­mine and ulti­mate­ly thwart Cati­line’s con­spir­a­cy. In the video lessons below I will retell these events based on Sal­lust’s work. The video relies on a num­ber of chap­ters from Bel­lum Catili­nae, main­ly chap­ters 56–61 and I would sug­gest you read them after­wards. You will find them, along with an Eng­lish trans­la­tion, just below the video lessons.

If you are inter­est­ed in read­ing and lis­ten­ing to Bel­lum Catili­nae in its entire­ty, you can find it in our Latin learn­ing / Latin library app called Leg­en­tibus.

You can learn more about Sal­lust and Bel­lum Catili­nae in Chap­ter 9 of 2000 years of Latin prose and more about the con­spir­a­cy and Cicero in Chap­ter 5 of 2000 years of Latin prose. Cicero’s Catili­nar­i­an ora­tions is anoth­er main source for what we know about the con­spir­a­cy. Cicero being tar­get­ed as part of it with the plan to have him killed. He did not take this lightly. 

Latin Video Lesson: Part 1

Latin Video Lesson: Part 2

Latin text: G. Sallustius Crispus, Bellum Catilinae 56–61

56 Dum ea Romae gerun­tur, Catili­na ex omni copia quam et ipse addux­er­at et Man­lius habuer­at duas legiones insti­tu­it, cohor­tis pro numero mil­i­tum com­plet; deinde, ut quisque vol­un­tar­ius aut ex soci­is in cas­tra ven­er­at, aequaliter dis­tribuer­at, ac bre­vi spa­tio legiones numero hominum explever­at, cum ini­tio non amplius duobus milibus habuis­set. Sed ex omni copia circiter pars quar­ta erat mil­i­taribus armis instruc­ta, ceteri, ut quemque casus armav­er­at, sparos aut lanceas, alii praea­cu­tas sud­is portabant.

 Sed postquam Anto­nius cum exerci­tu adventabat, Catili­na per mon­tis iter facere, modo ad urbem, modo Galliam​ vor­sus cas­tra movere, hostibus occa­sionem pug­nan­di non dare; sper­abat prope diem mag­nas copias sese habitu­rum, si Romae socii incep­ta patravis­sent.  Interea servi­tia repu­di­a­bat, cuius ini­tio ad eum mag­nae copi­ae con­cur­re­bant, opibus coni­u­ra­tio­nis fre­tus, simul alienum suis rationibus exis­tu­mans videri causam civi­um cum servis fugi­tivis communicavisse.

57 Sed postquam in cas­tra nun­tius per­ven­it, Romae coni­u­ra­tionem pate­fac­tam, de Lentu­lo et Cethego ceter­isque quos supra mem­o­ravi sup­pli­ci­um sump­tum, plerique, quos ad bel­lum spes rap­inarum aut novarum rerum studi­um illex­er­at, dil­abun­tur, reliqu­os Catili­na per mon­tis asper­os mag­nis itiner­ibus in agrum Pis­to­riensem abducit eo con­silio, uti per tramites occulte perfugeret in Gal­liam Transalpinam. At Q. Metel­lus Cel­er cum tribus legion­ibus in agro Piceno praeside­bat, ex dif­fi­cul­tate rerum eadem illa exis­tu­mans quae supra dix­imus Catili­nam agitare. Igi­tur ubi iter eius ex perfugis cog­novit, cas­tra propere movit ac sub ipsis radi­cibus mon­tium consed­it, qua illi descen­sus erat in Gal­liam prop­er­an­ti. Neque tamen Anto­nius procul aber­at, utpote qui mag­no exerci­tu locis aequioribus expe­d­i­to in fuga​ sequere­tur. Sed Catili­na, postquam videt mon­tibus atque copi­is hostium sese clausum, in urbe res advor­sas, neque fugae neque prae­si­di ullam spem, optu­mum fac­tu ratus in tali re for­tu­nam bel­li temptare, sta­tu­it cum Anto­nio quam pri­mum con­fligere. Itaque con­tione advo­ca­ta huiusce­mo­di ora­tionem habuit

58 “Com­per­tum ego habeo, milites, ver­ba vir­tutem non addere, neque ex igna­vo strenu­um neque fortem ex timi­do exerci­tum ora­tione imper­a­toris fieri. Quan­ta cuiusque ani­mo auda­cia natu­ra aut moribus inest, tan­ta in bel­lo patere solet. Quem neque glo­ria neque per­ic­u­la exci­tant, nequi­quam hort­ere; tim­or ani­mi auribus officit. Sed ego vos, quo pau­ca mon­erem, advo­cavi, simul uti causam mei con­sili aperirem.

“Sci­tis equi­dem, milites, socor­dia atque ignavia Lentuli quan­tam ipsi nobisque cla­dem attuler­it quoque modo, dum ex urbe prae­sidia oppe­ri­or, in Gal­liam profi­cis­ci nequiv­er­im. Nunc vero quo loco res nos­trae sint, iux­ta mecum omnes intel­le­gi­t­is. Exerci­tus hostium duo, unus ab urbe alter a Gal­lia obstant. Diu­tius in his locis esse, si max­ume ani­mus fer­at, fru­men­ti atque aliarum rerum eges­tas pro­hi­bet. Quocumque ire placet, fer­ro iter aperi­un­dum est. Qua propter vos mon­eo, uti for­ti atque para­to ani­mo sitis et, cum proeli­um inibitis, mem­iner­i­tis vos divi­tias, decus, glo­ri­am, praeterea lib­er­tatem atque patri­am in dex­tris vostris portare.  Si vincimus, omnia nobis tuta erunt, com­mea­tus abunde, municip­ia atque colo­ni­ae pate­bunt; si​ metu cesser­imus, eadem illa advor­sa fient, neque locus neque ami­cus quisquam teget quem arma non tex­erint. Praeterea, milites, non eadem nobis et illis neces­si­tu­do impen­det; nos pro patria, pro lib­er­tate, pro vita cer­ta­mus, illis super­va­ca­neum est pro poten­tia pau­co­rum pugnare. Quo audacius aggre­di­ami­ni,​ mem­o­res pristi­nae virtutis.

“Licuit vobis​ cum sum­ma turpi­tu­dine in exsilio aetatem agere, potu­is­tis non nul­li Romae, amis­sis bonis, alien­as opes expectare; quia illa foe­da atque intoleran­da viris vide­ban­tur, haec sequi decrevis­tis. Si haec relin­quere voltis, auda­cia opus est; nemo nisi vic­tor pace bel­lum mutavit. Nam in fuga salutem sper­are, cum arma, quibus cor­pus tegi­t­ur, ab hostibus avor­teris, ea vero demen­tia est. Sem­per in proe­lio eis max­u­mum est per­icu­lum qui max­ume timent, auda­cia pro muro habetur.

“Cum vos con­sidero, milites, et cum fac­ta vos­tra aes­tu­mo, magna me spes vic­to­ri­ae tenet. Ani­mus, aetas, vir­tus vos­tra me hor­tan­tur, praeterea neces­si­tu­do, quae eti­am timi­dos for­tis fac­it. Nam mul­ti­tu­do hostium ne cir­cum­venire queat, pro­hibent angus­ti­ae loci.​ Quod si vir­tu­ti vos­trae for­tu­na invider­it, cavete inul­ti ani­mam amit­tatis, neu capi­ti potius sicu­ti pec­o­ra tru­cidem­i­ni quam viro­rum more pug­nantes cru­en­tam atque luc­tu­osam vic­to­ri­am hostibus relinquatis.”

59 Haec ubi dix­it, paul­u­lum com­mora­tus signa canere iubet atque instruc­tos ordines in locum aequ­um deducit. Dein remo­tis omni­um equis, quo mil­itibus exae­qua­to per­icu­lo ani­mus amplior esset, ipse pedes exerci­tum pro loco atque copi­is instru­it. Nam uti plan­i­ties erat inter sin­istros mon­tis et ab dex­tra rupe aspera, octo cohor­tis in fronte con­sti­tu­it, reli­quarum signa in sub­sidio artius col­lo­cat. Ab eis cen­tu­ri­ones, omnis lec­tos et evo­catos, praeterea ex gre­gari­is mil­itibus optu­mum quemque arma­tum in pri­mam aciem sub­ducit. C. Man­li­um in dex­tra, Fae­su­lanum quen­dam in sin­is­tra parte curare iubet. Ipse cum lib­er­tis et calonibus​ propter aquil­am adsis­tit, quam bel­lo Cim­bri­co C. Mar­ius in exerci­tu habuisse dicebatur.

At ex altera parte C. Anto­nius, ped­ibus aeger, quod proe­lio adesse nequibat M. Petreio lega­to exerci­tum per­mit­tit. Ille cohor­tis vet­er­anas, quas tumul­tus causa con­scripser­at, in fronte, post eas ceterum exerci­tum in sub­sidi­is locat; ipse equo cir­cum­iens unum quemque nom­i­nans appel­lat, hor­tatur, rogat ut mem­iner­int se con­tra latrones inermis​ pro patria, pro liberis, pro aris atque focis suis certare. Homo mil­i­taris, quod amplius annos trig­in­ta tri­bunus aut prae­fec­tus aut lega­tus aut prae­tor cum magna glo­ria in exerci­tu fuer­at, plerosque ipsos fac­taque eorum for­tia nover­at; ea com­mem­o­ran­do mil­i­tum ani­mos accendebat.

60 Sed ubi, omnibus rebus explo­ratis, Petreius tuba signum dat, cohor­tis pau­la­tim incedere iubet. Idem fac­it hostium exerci­tus. Postquam eo ven­tum est unde a​ ferentari­is proeli­um com­mit­ti pos­set,​ max­u­mo clam­ore cum infestis sig­nis con­cur­runt; pila omit­tunt, glad­i­is res ger­it­ur. Vet­erani, pristi­nae vir­tutis mem­o­res, com­mi­nus acrit­er instare, illi haud timi­di resis­tunt; max­u­ma vi cer­tatur. Interea Catili­na cum expe­di­tis in pri­ma acie vor­sari, lab­o­ran­tibus suc­cur­rere, inte­gros pro sauci­is arcessere, omnia providere, mul­tum ipse pugnare, saepe hostem ferire; strenui mili­tis et boni imper­a­toris offi­cia simul exsequebatur.

Petreius ubi videt Catili­nam, con­tra ac ratus erat, magna vi ten­dere, cohort­em prae­to­ri­am in medios hostis inducit eosque per­tur­batos atque alios ali­bi resisten­tis inter­ficit. Deinde utrimque ex lat­eribus ceteros aggred­i­tur. Man­lius et Fae­su­lanus in prim­is pug­nantes cadunt. Catili­na postquam fusas copias seque cum pau­cis relic­tum videt, mem­or gener­is atque pristi­nae suae dig­ni­tatis in con­fer­tis­sumos hostis incur­rit ibique pug­nans confoditur.

61 Sed con­fec­to proe­lio tum vero cerneres quan­ta auda­cia quan­taque ani­mi vis fuis­set in exerci­tu Catili­nae. Nam fere quem quisque vivus pug­nan­do locum ceper­at, eum amis­sa ani­ma cor­pore tege­bat. Pau­ci autem, quos medios cohors prae­to­ria disiecer­at, paulo divor­sius sed omnes tamen advor­sis vol­ner­ibus con­cider­ant. Catili­na vero longe a suis inter hostium cadav­era reper­tus est, paul­u­lum eti­am spi­rans fero­ci­amque ani­mi, quam habuer­at vivus, in voltu reti­nens. Postremo ex omni copia neque in proe­lio neque in fuga quisquam civis ingenu­us cap­tus est; ita cunc­ti suae hostiumque vitae iux­ta pepercerant.

Neque tamen exerci­tus pop­uli Romani lae­tam aut incru­en­tam vic­to­ri­am adep­tus erat. Nam strenuis­sumus quisque aut occider­at in proe­lio aut graviter vol­ner­a­tus discesser­at. Mul­ti autem, qui e cas­tris visun­di aut spo­lian­di gra­tia processer­ant, vol­ventes hos­til­ia cadav­era amicum alii pars hos­pitem aut cog­na­tum reperiebant; fuere item qui inim­i­cos suos cognoscer­ent. Ita varie per omnem exerci­tum laeti­tia, maeror, luc­tus atque gau­dia agitabantur.

English translation: Sallust, The War of Caltiline, 56–61

56 While this was tak­ing place in Rome, Cati­line com­bined the forces which he had brought with him with those which Man­lius already had, and formed two legions, fill­ing up the cohorts so far as the num­ber of his sol­diers per­mit­ted.​ Then dis­trib­ut­ing among them equal­ly such vol­un­teers or con­spir­a­tors as came to the camp, he soon com­plet­ed the full quo­ta of the legions, although in the begin­ning he had no more than two thou­sand men. But only about a fourth part of the entire force was pro­vid­ed with reg­u­lar arms.​ The oth­ers car­ried what­ev­er weapons chance had giv­en them; name­ly, javelins or lances, or in some cas­es point­ed stakes.

When Anto­nius was draw­ing near with his army, Cati­line marched through the moun­tains, moved his camp now towards the city and now in the direc­tion of Gaul, and gave the ene­my no oppor­tu­ni­ty for bat­tle, hop­ing short­ly to have a large force if the con­spir­a­tors at Rome suc­ceed­ed in car­ry­ing out their plans. Mean­while he refused to enroll slaves, a great num­ber of whom flocked to him at first, because he had con­fi­dence in the strength of the con­spir­a­cy and at the same time thought it incon­sis­tent with his designs to appear to have giv­en run­away slaves a share in a cit­i­zens’ cause.

57 But when news reached the camp that the plot had been dis­cov­ered at Rome, and that Lentu­lus, Cethe­gus, and the oth­ers whom I men­tioned had been done to death, very many of those whom the hope of pil­lage or desire for rev­o­lu­tion had led to take up arms began to desert. The remain­der Cati­line led by forced march­es over rugged moun­tains to the neigh­bour­hood of Pis­to­ria, intend­ing to escape secret­ly by cross-roads into Transalpine Gaul. But Quin­tus Metel­lus Cel­er, with three legions, was on the watch in the dis­trict of Pisa,​ an infer­ring from the dif­fi­cul­ty of the ene­my’s posi­tion that he would take the very course which I have men­tioned. Accord­ing­ly, when he learned through desert­ers in what direc­tion Cati­line was going, he quick­ly moved his camp and took up a posi­tion at the foot of the very moun­tains from which the con­spir­a­tor would have to descend in his flight into Gaul. Anto­nius also was not far dis­tant, since he was fol­low­ing the flee­ing rebels over more lev­el ground with an army which, though large, was light­ly equipped.​ Now, when Cati­line per­ceived that he was shut in between the moun­tains and the forces of his ene­mies, that his plans in the city had failed, and that he had hope nei­ther of escape nor rein­force­ments, think­ing it best in such a cri­sis to try the for­tune of bat­tle, he decid­ed to engage Anto­nius as soon as pos­si­ble. Accord­ing­ly he assem­bled his troops and addressed them in a speech of the fol­low­ing purport:

58 “I am well aware, sol­diers, that words do not sup­ply val­our, and that a spir­it­less army is not made vig­or­ous, or a timid one stout-heart­ed, by a speech from its com­man­der. Only that degree of courage which is in each man’s heart either by dis­po­si­tion or by habit, is wont to be revealed in bat­tle. It is vain to exhort one who is roused nei­ther by glo­ry nor by dan­gers; the fear he feels in his heart clos­es ears. I have, how­ev­er, called you togeth­er to offer a few words of advice, and at the same time to explain the rea­son for my resolution.

“You know per­fect­ly well, sol­diers, how great is the dis­as­ter that the inca­pac­i­ty and cow­ardice of Lentu­lus have brought upon him­self and us, and how, wait­ing for rein­force­ments from the city, I could not march into Gaul. At this present time, more­over, you under­stand as well as I do in what con­di­tion our affairs stand. Two hos­tile armies, one towards Rome, the oth­er towards Gaul, block our way. We can­not remain longer where we are, how­ev­er much we may desire it, because of lack of grain and oth­er neces­si­ties. Wher­ev­er we decide to go, we must hew a path with the sword.  There­fore I coun­sel you to be brave and ready of spir­it, and when you enter the bat­tle to remem­ber that you car­ry in your own right hands rich­es, hon­our, glo­ry; yea, even free­dom and your nature land. If we win, com­plete secu­ri­ty will be ours, sup­plies will abound, free towns and colonies will open their gates; but if we yield to fear, the very reverse will be true: no place and no friend will guard the man whom arms could not pro­tect. More­over, sol­diers, we and our oppo­nents are not fac­ing the same exi­gency. We are bat­tling for coun­try, for free­dom, for life; theirs is a futile con­test, to uphold the pow­er of a few men. March on, there­fore, with the greater courage, mind­ful of your for­mer valour.

“You might have passed your life in exile and in utter infamy, at Rome some of you might look to oth­ers for aid after los­ing your estates; but since such con­di­tions seemed base and intol­er­a­ble to true men, you decid­ed upon this course. If you wish to for­sake it, you have need of bold­ness; none save the vic­tor exchanges war for peace. To hope for safe­ty in flight when you have turned away from the ene­my the arms which should pro­tect your body, is sure­ly the height of mad­ness. In bat­tle the great­est dan­ger always threat­ens those who show the great­est fear; bold­ness is a breastwork.

“When I think on you, my sol­diers, and weigh your deeds, I have high hopes of vic­to­ry. Your spir­it, youth, and val­our give me heart, not to men­tion neces­si­ty, which makes even the timid brave. In this nar­row defile the supe­ri­or num­bers of the ene­my can­not sur­round us. But if For­tune frowns upon your brav­ery, take care not to die unavenged. Do not be cap­tured and slaugh­tered like cat­tle, but, fight­ing like heroes, leave the ene­my a bloody and tear­ful victory.”

59 When he had thus spo­ken, after a brief pause he ordered the trum­pets to sound and led his army in order of bat­tle down into the plain. Then, after send­ing away all the hors­es,​ in order to make the dan­ger equal for all and thus to increase the sol­diers’ courage, him­self on foot like the rest he drew up the army as the sit­u­a­tion and his num­bers demand­ed. Since, name­ly, the plain was shut in on the left by moun­tains and on the right by rough, rocky ground, he post­ed eight cohorts in front and held the rest in reserve in clos­er order. From these he took the cen­tu­ri­ons, all picked men and reservists,​ as well as the best armed of the ordi­nary sol­diers, and placed them in the front rank. He gave the charge of the right wing to Gaius Man­lius, and that of the left to a man of Fae­su­lae. He him­self with his freed­men and the camp-ser­vants took his place beside the eagle, which, it was said, had been in the army of Gaius Mar­ius dur­ing the war with the Cimbri.

On the oth­er side Gaius Anto­nius, who was ill with the gout​ and unable to enter the bat­tle, heº trust­ed his army to Mar­cus Petreius, his lieu­tenant. Petreius placed in the van the vet­er­an cohorts which he had enrolled because of the out­break, and behind them the rest of his army in reserve. Rid­ing up and down upon his horse, he addressed each his men by name, exhort­ed him, and begged him to remem­ber that he was fight­ing against unarmed​ high­way­men in defence of his coun­try, his chil­dren, his altars, and his hearth. Being a man of mil­i­tary expe­ri­ence, who had served in the army with high dis­tinc­tion for more than thir­ty years as tri­bune, pre­fect, lieu­tenant, or com­man­der, he per­son­al­ly knew the greater num­ber of his sol­diers and their val­or­ous deeds of arms, and by men­tion­ing these he fired the spir­its of his men.

60 When Petreius, after mak­ing all his prepa­ra­tions, gave the sig­nal with the trum­pet, he ordered his cohorts to advance slow­ly; the army of the ene­my fol­lowed their exam­ple. After they had reached a point where bat­tle could be joined by the skir­mish­ers,​ the hos­tile armies rushed upon each oth­er with loud shouts, then threw down their pikes and took to the sword. The vet­er­ans, recall­ing their old-time prowess, advanced brave­ly to close quar­ters; the ene­my, not lack­ing in courage, stood their ground, and there was a ter­rif­ic strug­gle. Mean­while Cati­line, with his light-armed troops, was busy in the van, aid­ed those who were hard pressed, sum­moned fresh troops to replace the wound­ed, had an eye to every­thing, and at the same time fought hard him­self, often strik­ing down the foe — thus per­form­ing at once the duties of a valiant sol­dier and of a skil­ful leader.

When Petreius saw that Cati­line was mak­ing so much stronger a fight than he had expect­ed, he led his prae­to­ri­an cohort​ against the ene­my’s cen­tre, threw them into con­fu­sion, and slew those who resist­ed in var­i­ous parts of the field; then he attacked the rest on both flanks at once. Man­lius and the man from Fae­su­lae were among the first to fall, sword in hand. When Cati­line saw that his army was rout­ed and that he was left with a mere hand­ful of men, mind­ful of his birth and for­mer rank he plunged into the thick­est of the ene­my and there fell fight­ing, his body pierced through and through.

61 When the bat­tle was end­ed it became evi­dent what bold­ness and res­o­lu­tion had per­vad­ed Cati­line’s army. For almost every man cov­ered with his body, when life was gone, the posi­tion which he had tak­en when alive at the begin­ning of the con­flict. A few, indeed, in the cen­tre, whom the prae­to­ri­an cohort had scat­tered, lay a lit­tle apart from the rest, but the wounds even of these were in front. But Cati­line was found far in advance of his men amid a heap of slain foe­men, still breath­ing slight­ly, and show­ing in his face the indomitable spir­it which had ani­mat­ed him when alive. Final­ly, out of the whole army not a sin­gle cit­i­zen of free birth was tak­en dur­ing the bat­tle or in flight, show­ing that all had val­ued their own lives no more high­ly than those of their enemies.

But the army of the Roman peo­ple gained no joy­ful nor blood­less vic­to­ry, for all the most valiant had either fall­en in the fight or come off with severe wounds. Many, too, who had gone from the camp to vis­it the field or to pil­lage, on turn­ing over the body of the rebels found now a friend, now a guest or kins­man; some also rec­og­nized their per­son­al ene­mies. Thus the whole army was var­i­ous­ly affect­ed with glad­ness and grief, lamen­ta­tion and rejoicing.

 Trans­la­tion John C. Rolfe, 1921

Where to find the entire Bellum Catilinae

If you wish to read and lis­ten to Bel­lum Catili­nae in its entire­ty, you will find it as part of the sub­scrip­tion for our app Leg­en­tibus where we curate and cre­ate Latin lit­er­a­ture for begin­ners to advanced. You can learn more about the app here.

Daniel Pettersson

Daniel Pettersson

Teacher and author Daniel Pettersson, M.A., is co-founder of Latinitium and is currently teaching Latin at Stockholm University, where he is also working on his Ph.D. dissertation on Humanist Colloquia. Daniel believes in the importance of Latin literature in the modern world and that you can teach yourself Latin with the right motivation, method, and material.
Written by Daniel Pettersson

Written by Daniel Pettersson

Related articles

Halloween special in Latin #8 – The procession of the Dead

Halloween special in Latin #8 – The procession of the Dead

A March of Condemned Souls This story is an exceptional episode from the Ecclesiastical History, written by the ...
Halloween Special in Latin #7 – Frightful times at Froda

Halloween Special in Latin #7 – Frightful times at Froda

The Wonders of Fróðá In this year’s Halloween special in Latin, we will travel back in time to the Viking era ...
The Day the Music Died: Alcibiades and the Tibiae

The Day the Music Died: Alcibiades and the Tibiae

One of history's most ardent collectors of curious notes, interesting texts, and odd passages, Aulus Gellius (c. ...